Equipa

 
 
 
 
Equipa
 
Dra Rita Caldeira
 
 
 
Dra Raquel Santos
 
Dra Raquel Santos
 
 
 
Equipa
 
Dra Adriana Amaral
 
 
 
 
 
Equipa
 
Dr Pedro Crisostomo
 
 
 
Equipa
 
Dra Vanda Paiva
 
 
 
Equipa
 
Dr António Chalaça
 
 
 
 
 
Equipa
 
Dra Vanda Anacleto
 
 
 
Equipa
 
Dra Filomena Pinto
 
 
 
Equipa
 
Dr Gouveia Falcão
 
 
 
 
 
Equipa
 
Dra Sara Nunes
 
 
 
Equipa
 
Dra Sónia Pinto